Hírek

Meghívó

2023.06.20.

Meghívó

Az Országos Szlovák Önkormányzat szeretettel meghívja Önt
a Nemzetiségi Kórusok Ökumenikus Találkozójára és Egyházzenei Hangversenyére,
amely 2023. július 2-án 13.30 órakor kezdődik Mátraszentimre - Fallóskúton, a kegyhely szabadtéri oltáránál
(GPS-koordináták: 47.91033, 19.849849)

Program:

12:00 órától szentmisét celebrál Kakuk Ferenc, érseki irodaigazgató Egri Főegyházmegye
A jelenlévőket köszöntik:
Hollerné Racskó Erzsébet, az OSZÖ elnöke
Kaszaláné Szabad Judit, a helyi szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke
Fellépnek:
„HORENKA” Bükkszentkereszti Szlovák Hagyományőrző
Énekkar, Csabai Rózsák Énekkar (Békéscsaba), Ecseri DalárdaNemzetiségi és Egyházi kórus, Gerlék (Sátoraljaújhely), Taksonyi
Vegyes Dalkör, Mezőberény Szlovák Pávakör, Ozvena (Visszhang)
Budapesti Szlovák Kórus, „Huták Virágai” Népdalkör (Pálháza),
Pro Musica Vegyes Kórus (Püspökhatvan), Rozmaring
Asszonykórus (Rudabányácska)


Társszervezők:
Paulik Antal, a magyarországi szlovákok országgyűlési szószólója
Mátraszentimre (Szent Imre herceg) plébánia
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre
Támogatók:
Miniszterelnökség
Határon túli Szlovákok Hivatala


 

Konkurz na udelenie individuálnej Ceny Štefana Lamiho

2023.06.07.

 Výzva CSSM

Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku vypisuje konkurz na udelenie individuálnej Ceny Štefana Lamiho, ktorá sa odovzdáva pri príležitosti Celoštátnej kvalifikačnej prehliadky slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov v Maďarsku „Vo víre tanca“, ktorú usporiada Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku.

Individuálna cena sa udeľuje odborníkovi, ktorý svoju činnosť na poli tradičnej tanečnej kultúry (ako tanečný pedagóg, choreograf, výskumník na poli tanečnej antropológie) vykonáva na vysokej úrovni v kruhu slovenskej komunity s cieľom posilnenia etnickej identity ich členov, resp. v záujme uchovávania tradičnej slovenskej tanečnej kultúry Slovákov v Maďarsku.
Kandidátov na individuálnu cenu môžu nominovať právnické osoby, a to slovenské národnostné samosprávy, slovenské národnostné inštitúcie, registrované slovenské národnostné občianske združenia v Maďarsku. Jedna organizácia môže kandidovať len jednu osobu.
Návrh musí obsahovať:
1. doklad o právnej subjektivite navrhovateľa,
2. stručný životopis navrhovanej osoby a
3. predkladaciu správu s odôvodnením návrhu.
Návrhy treba podať písomne (akceptuje sa aj elektronická forma), do 31. augusta 2023 na adresu CSSM (oszo@slovaci.hu / 1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A.).

 

Venujte 1% dane Verejnoprospešnej nadácii pre Slovákov v Maďarsku na podporu slovenskej mládeže v Maďarsku

2023.05.11.

Darujte 1% zo svojej dane Verejnoprospešnej nadácii Za Slovákov v Maďarsku
na podporu národnostného školstva a budúcej inteligencie Slovákov v Maďarsku.

Program pre nadaných motivuje talentovaných žiakov slovenských národnostných škôl, aby
vo svojich štúdiách pokračovali na slovenských gymnáziách v Maďarsku. Počas uplynulých
rokov sa do programu zapojilo vyše sto žiakov. Viac informácií o fungovaní Programu pre
nadaných nájdete na webovej stránke www.mszka.hu


Budapeštianske slovenské odborné kolégium bolo založené pre vysokoškolskú mládež
patriacu k slovenskej národnosti v Maďarsku. Finančné zdroje potrebujeme rozšíriť
na zabezpečenie pestrých programov.
Prosíme Vás, aby ste venovaním 1% zo svojej dane podporili národnostné školstvo a
budúcu inteligenciu Slovákov v Maďarsku.


Údaje nadácie:
A Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány
daňové číslo:1 8264980-1-43


Budapešť 20. februára 2023


Dr. Róbert Kiss Szemán v.r.
predseda

 

 

Súbeh na podporu miestnych slovenských aktivít a vydavateľskej činnosti

2023.03.31.

  Súbeh CSSM

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) vypisuje súbeh na podporu miestnych slovenských aktivít a vydavateľskej činnosti.
Do súbehu sa môžu prihlásiť miestne slovenské samosprávy, slovenské inštitúcie a organizácie (ktoré majú daňové identifikačné číslo) s vypracovaným slovenským projektom, ktorý plánujú uskutočniť do 31. októbra 2023.
Žiadosti treba zaslať elektronicky cez aplikáciu google forms a poštou na adresu CSSM (1114 Budapešť, Fadrusz u. 11/A) do 2. mája 2023.

Žiadosť o podporu musí obsahovať:
a/ tlačivo, ktoré treba vyplniť online nájdete tu (Údaje o počte zaregistrovaných voličov v deň uverejnenia výpisu nájdete tu),
b/ čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu - nájdete tu
c/ kópiu účtovného dokladu/šeku, vystaveného na meno uchádzača o celoročnom predplatení Ľudových novín v predchádzajúcom, alebo v aktuálnom roku, (V inom prípade sa uchádzač vylučuje zo súbehu.)
d/ ak uchádzačom nie je slovenská samospráva odporúčanie miestnej slovenskej samosprávy, (Výnimkou je, ak v obci neexistuje slovenská samospráva.)
e/ v prípade vydania publikácie rukopis/ukážku z rukopisu a odborný posudok*

Uprednostňujú sa:
- mládežnícke projekty
- informačné tabule: slovenské názvy s účelom zviditeľnenia slovenskej komunity
- projekty zamerané na vytváranie alebo zlepšovanie podmienok výučby slovenského jazyka;
- projekty zamerané na rozširovanie slovenského repertoáru a vybavenie kultúrnych skupín;
- náboženské aktivity v slovenskom jazyku;
- projekty zamerané na vydávanie slovenských publikácií;
- podujatia regionálneho charakteru;
- tí uchádzači, ktorí sa snažia získať podporu aj z iných zdrojov.

Nepodporujú sa:
- výlety pre dospelých,
- výdavky súvisiace s „občerstvením“ (pagáčiky, nápoje, poháre, servítky, atď.)

Uchádzač, ktorý nevyúčtoval s finančnou podporou CSSM sa zo súbehu vylučuje!

Výška poskytnutej podpory na jednu aktivitu je 50.000 - 200.000,-Ft. Uchádzač, ktorý si žiada vyššiu sumu ako maximálna výška poskytnutej podpory sa zo súbehu vylučuje!


V osade, alebo obvode v Budapešti, kde sa do zoznamu slovenských voličov zaregistrovalo
- do 50 Slovákov, môže byť podporená 1 žiadosť
- 51-100 Slovákov, môžu byť podporené 2 žiadosti
- 101-200 Slovákov, môžu byť podporené 3 žiadosti
- 201-500 Slovákov, môžu byť podporené 4 žiadosti
- 501-1000 Slovákov, môže byť podporených 5 žiadostí.

Valné zhromaždenie a odborné výbory CSSM si vyhradzujú právo kontroly na mieste podujatia.
O výške udelenej finančnej podpory na návrh Kultúrneho výboru rozhodne Valné zhromaždenie CSSM na svojom májovom zasadnutí.
Zoznam podporených a nepodporených žiadostí o dotáciu bude zverejnený na webovej stránke CSSM.
Úspešným uchádzačom CSSM pošle doklad o poskytnutí dotácie.
Prijímateľ je povinný vyúčtovať dotáciu v termíne a spôsobom stanoveným v Štatúte súbehu

Po zaslaní formulára dostanete mailom jeho kópiu, tú si môžete vytlačiť.


*Ak bola dotácia poskytnutá na vydanie publikácie (kniha, kalendár, CD, DVD atď.), prijímateľ spolu s vyúčtovaním projektu zašle poskytovateľovi 3 exempláre takejto publikácie zdarma.