SlovakUm Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Non-profit Kft.

Nezisková verejnoprospešná spoločnosť

s ručením obmedzeným pre služby a zužitkovanie nehnuteľností

SLOVAKUM

Program k obchodnému plánu na rok 2016

Hlavným cieľom spoločnosti SlovakUm aj v roku 2016 je zabezpečiť nepretržitú odbornú činnosť týždenníka Ľudové noviny, vydávať ročenku Náš kalendár (podľa potreby aj ďalšie publikácie v slovenskom jazyku) a optimálne, hospodársky úsporne a účinne prevádzkovať nehnuteľnosti spoločnosti.

Vydavateľská činnosť

Vydavateľská činnosť zohráva i naďalej prioritnú úlohu spoločnosti.

Podrobný pracovný plán Ľudových novín na rok 2016 je pripojený v prílohe. Prioritnou úlohou nastávajúcich mesiacov je oživenie tradície vydávania špecializovaných príloh týždenníka, uskutočnenie doškoľovaní a získavanie nových predplatiteľov.

Naša obchodná spoločnosť už tradične pripravuje a vydáva obľúbenú ročenku Slovákov v Maďarsku, publikáciu CSSM Náš kalendár. Našim cieľom je, aby aj najnovšie číslo ročenky umožnilo čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku - prezentujúc udalosti zachytené objektívom fotoaparátu počas celého roka, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť našich školákov a mládeže, a to s netajenými ambíciami, aby Náš kalendár bol niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Snažíme sa o to, aby táto naša tradičná publikácia bol obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným a podnetným čítaním.

Granty

O doplnenie financií k fungovaniu a realizácii svojich plánov spoločnosť SlovakUm v tomto roku sa uchádza o podporu na nasledujúce projekty:

1. Tlačiarenské náklady Ľudových novín

2. Vydávanie príloh Ľudových novín

3. Doškoľovanie dopisovateľov a redaktorov

V Budapešti, dňa 12. februára 2016

Imrich Fuhl

konateľ

Náčrt pracovného plánu Ľudových novín na rok 2016

Noviny sa riadia právnymi predpismi regulujúcimi oblasť periodickej tlače, Zakladajúcou listinou a Smernicami činnosti redakcie Ľudových novín, ktoré schválilo VZ CSSM.

Formát

V roku 2013 zmenil sa formát týždenníka na A4/20 farebných strán, aj štruktúra na magazínovú formu a spustili sme obnovenú verziu portálu www.luno.hu. V roku 2015 sme rozbehli účasť týždenníka aj na nových spoločenských platformách, ako napríklad na Instagrame - obľúbenej sieti mladých. Od nastavajúceho roku sa snažíme získať čím viac nových predplatiteľov a to aj tou formou (a za tú cenu), že na webovej stránke www.luno.hu uverejňujeme nové články iba po tom, ako sa objavili aj v tlačených novinách.

Štruktúra - portál luno.hu

Nosná tematika novín a portálu je daná: každodenný život Slovákov v Maďarsku. Na portáli luno.hu a na Facebooku vopred avizujeme plánované akcie Slovákov v Maďarsku a predbežne publikujeme články iba v skrátenej podobe, resp. náčrt článkov s maximálne 4 fotografiami. To však v porovnaní v printovou podobou v predstihu, teda čitatelia na týchto elektronických fórach dostanú prvé informácie a fotografie o rôznych aktivitách už pár dní po akcii.

V októbri 2004 sa odštartovaním denne aktualizovaného portálu www.luno.hu zmenila periodicita nášho týždenníka na dennú. Viac než desať rokov je dlhá doba, najmä vo svete informatiky, a tak už bola potrebná modernizácia webovej stránky. Doposiaľ najradikálnejšia nastala v dvoch kolách v roku 2013. Portál úplne zmenil svoj vzhľad, dostal nové, moderné členenie, pribudla možnosť pripojenia fotogalérií k príspevkom, alebo ich zdieľania jediným kliknutím na viacerých populárnych sociálnych sieťach, pribudla rubrika RSS, kde zdieľame zaujímavé správy z iných webových stránok, atď. Po nazbieraní skúseností s vynoveným portálom sme ho v druhom kole graficky i obsahovo doladili a vďaka špeciálnemu programu nás bez problémov môžu čítať už aj prostredníctvom smartfónov. Od roku 2011, kedy vznikla facebooková stránka našich novín, všetky správy, ktoré vyložíme na portál, zdieľame aj na Facebooku, aby sme oslovili aj najmladších potenciálnych čitateľov. V roku 2015 k tomu pribudla naša účasť na ďalšej sociálnej sieti Instagram, o ktorom máme tiež dobré odozvy z radoch mladých čitateľov. Každé kompletné číslo týždenníka vykladáme na portál vo formáte PDF a môžete si ho teda virtuálne prelistovať - samozrejme, berúc ohľad na predplatiteľov, s dvojtýždenným oneskorením oproti tlačenej verzii. Napokon by sme spomenuli ešte úplne najčerstvejšiu novinku na našom portáli, a to kalendár, v ktorom nájdete všetky pripravované podujatia týkajúce sa našej národnosti (o ktorých sa dostane informácia do redakcie). Nastávajúci rok by mal priniesť nové doladenie dizajnu - je žiaduce, aby tlačené noviny a ich vzhľad na internete korešpondovali, preto plánujeme vytvoriť jednotnejší systém aj na poli dizajnu jediného týždenníka Slovákov v Maďarsku.

Prílohy

V roku 2016 sa chceme vrátiť k osvedčeným tradíciám vydávania špecializovaných príloh. Ľudové noviny prešli pred dvoma rokmi zmenou formátu, vďaka ktorému síce ich vzhľad je krajší, ale je menej možností na uverejňovanie odborných článkov, väčších štúdií o zaujímavých témach, ale aj obšírnejších krátkych literárnych žánrov (poviedka, novela a pod.), či hádaniek a rozprávok pre deti. Prílohy vychádzali aj v predošlom (A3) formáte Ľudových novín, ale kvôli finančným ťažkostiam už niekoľko rokov absentujú z celoštátneho týždenníka Slovákov v Maďarsku. Práve preto sme sa rozhodli, že v spolupráci s odbornými inštitúciami Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku obnovíme tradíciu vydávania príloh. Rozhodli sme sa o prípravu zatiaľ štyroch samostatných príloh. Na jar a na jeseň by to mali byť prílohy pre deti, cez leto umelecko-literárna príloha a počas zimného obdobia zas etnograficko-národnokultúrna príloha. Jarnú a jesennú prílohu vydáme v spolupráci s Pedagogickým metodickým centrom Slovákov v Maďarsku, v letnej nám budú nápomocné Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku a Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, ktorý spolu s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku nám pomôže pri zozbieraní materiálov k zimnej prílohe. Vďaka novým prílohám obnovíme tradíciu týchto špecializovaných periodík, motivujeme Slovákov v Maďarsku k písaniu článkov, literárnych diel a štúdií, ako aj o ich čítanie. Na vydanie príloh sme sa uchádzali o granty tak v Maďarsku, ako aj na Slovensku.

Finančné podmienky

Pri zostavovaní koncepcie rozpočtu sme počítali so sumou dotácie 43 000 000 forintov. V záujme zabezpečenia finančnej stability našich novín sa aj na budúci rok budeme snažiť získať podporu z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Príjmy z inzercie, žiaľ, nie sú signifikantné.

Personálne podmienky

V redakcii pracujú na plný úväzok štyria: šéfredaktorka, technický redaktor, redaktor-reportér a sekretárka. Jazykový redaktor a redaktorka sú stálymi externými spolupracovníkmi. Príspevky z „inštitúcií” pravidelne posielajú učiteľky zo Sarvaša a riaditeľka školy v Novom Meste pod Šiatrom. Učiteľ školy v Dabaši je taktiež aktívnym externým spolupracovníkom redakcie. Bolo by vítané rozšírenie kruhu externých spolupracovníkov, ale zatiaľ nie sú k tomu dané ani finančné ani personálne podmienky.

Doškoľovania

Tiež sme sa uchádzali o granty na usporiadanie stretnutia a doškoľovania externých spolupracovníkov Ľudových novín. Externí spolupracovníci a dopisovatelia slovenských médií v Maďarsku často nemajú ani základné novinárske vzdelanie, preto je potrebné, aby aspoň každý druhý rok sa zúčastnili na odbornom stretnutí. Posledné doškoľovanie sa uskutočnilo v roku 2008. Cieľom seminára je poskytnúť základné poznatky z oblasti novinárskej profesie, podeliť sa o skúsenosti zo spolupráce a zároveň vytvoriť priestor na stretnutie. Redakcia, vydavateľ a majiteľ novín pokladajú za dôležité, aby sa dopisovatelia pravidelne zdokonaľovali a aby sa zoznamovali aj s problémami slovenských novinárov. Odborný program doškoľovania plánujeme uskutočniť v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na seminár pozveme nielen stálych dopisovateľov, ale aj tých študentov gymnázií, resp. vysokých škôl (na Slovensku či Maďarsku), ktorí majú záujem informovať našu komunitu o každodennom dianí. Rozširovanie okruhu dopisovateľov a výchova mladých novinárov je dôležitá už aj preto, lebo vzhľadom na roztrúsenosť Slovákov po celom území Maďarska redaktori Ľudových novín nemajú možnosť zúčastňovať sa na všetkých podujatiach slovenských samospráv a spolkov.

Ďalej nás čaká doškoľovanie pre redaktorov nášho týždenníka. V neustále sa meniacom svete technológii je potrebné, aby aj členovia redakcie „držali krok“ s dobou, preto uskutočníme doškoľovania hlavne v oblasti fotografovania, ale niektorí členovia redakcie sa zúčastnia aj na odbornom seminári pre zalamovanie periodík.

Pracovné podmienky

Sídlo redakcie nie je optimálne pre novinársku prácu. Stále obnovenie a prispôsobovanie technického parku k dobe a k potrebám novinárov znamená neustály boj s časom a s peniazmi, ale treba vedieť, že bez dobrých základov nemôžeme vhodne pracovať na informovaní našich čitateľov. Priestory redakcie neprešli ani čistotnou maľbou odvtedy, ako sa sem redakcie nasťahovala, takže základne obnovenie redakčných priestorov nás ešte čaká. Podobne bude treba premyslieť aj osvetlenie redakčných priestorov, ktoré nie sú vhodné na celodennú prácu. V predošlom roku sme vybudovali systém alarmu, ktorý bol potrebný z dôvodu, že v redakcii sa nachádzajú drahé stroje, ku ktorým sa doteraz zlodeji mohli dostať ľahko. Tento systém je však zatiaľ iba signalizačný, takže je potrebné si vybudovať vhodnú formu zabezpečenia technických prístrojov a priestorov redakcie Ľudových novín.

Spolupráca

V spolupráci s ostatnými inštitúciami CSSM mienime pokračovať v našich doterajších spoločných aktivitách. Formou spolupráce by bolo informovanie o pripravovaných podujatiach a iných aktivitách, preto by nám veľmi pomohlo, keby sme dostávali informácie s predstihom. Aj naďalej sa stáva, že na podujatia nedostaneme pozvánku, ani žiadnu informáciu, pričom dodatočne dostávame kritiku, že sme o udalosti neinformovali.

Získavanie predplatiteľov

Počas roka sme rozbehli cielenú kampaň na rozšírenie okruhu čitateľov o najmladšiu generáciu. Raz za mesiac sa hlási LuDo, maskot magazínu, dáva školákom úlohy a učiteľom zas pomáha pri výučbe slovenčiny. Máme za sebou jeden rok a tri mesiace a musíme poznamenať, že deti sa zapájajú do súťaží iba z niektorých škôl, ony si však možno dostanú aj chuť prečítať si noviny.

Na získanie nových predplatiteľov smeruje aj novy systém na nasej webovej stránke, o ktorom sa zmienila v úvode. Pri získavaní nových predplatiteľov by bola vítaná podpora členov VZ CSSM, ako aj pozitívny prístup miestnych spolkov a slovenských samospráv, inštitúcií CSSM a škôl prevádzkovaných CSSM, s ktorými by sme radi počítali aj v nastávajúcom roku.

V Budapešti 12. februára 2016

Eva Patayová Fábiánová

šéfredaktorka